YOSHIHIKO UEDA | 上田義彦

books

COMPOSITION

2007, Akaaka Art Publishing, 赤々舎

Produce : Koichi Ando, Design : Kaoru Kasai