YOSHIHIKO UEDA | 上田義彦

books

JOMONESE

2012 BIJUTSU SHUPPAN-SHA CO.,LTD, 美術出版社

Design : Taku Satoh + Shingo Noma (Taku Satoh Design Office)

Description : Kenichi Shinoda (National Museum of Nature and Science) ,

Kazuhiro Sakaue (National Museum of Nature and Science)

Cooperation : National Museum of Nature and Science