YOSHIHIKO UEDA | 上田義彦

books

PERU ALPACA

2012,Ryohin Keikaku Co.,Ltd, 良品計画

Design: Kenya Hara + Yukie Inoue